Managementul integrat al patrimoniului arheologic

harta arheologică și proceduri administrative de cercetare și protejare a patrimoniului
(UAT-uri: Galați, Constanța și Covasna)

Detalii proiect

Acronim: Archterr

 

Finanțare: Proiectul este finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării în cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015-2020, PN III – Program 2 - Creșterea competivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare , Subprogramul Competivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare – Proiect experimental-demonstrativ, Domeniul Patrimoniu și identitate culturală.

 

Buget: 583125 lei

 

Perioada de derulare: 1 Noiembrie 2020 - 31 Octombrie 2022

 

Contact:

UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" Galați - Departamentul de Istorie, Filosofie, Sociologie din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie si Teologie, Str. Domnească Nr. 47, 800008, tel. +40336130108, fax. +40236461353, e-mail: rectorat@ugal.ro; web site: www.ugal.ro
Director proiect: Mihaela IACOB

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI - Departamentul de Inginerie in Limbi Străine din cadrul Facultății de Inginerie in Limbi Străine București - Sector 6, Splaiul Independenței nr. 313, 060042, tel. +40 214029233/34, fax: +40 214029148, e-mail: cabinet.rector@upb.ro, web site: www.upb.ro
Responsabil UPB: Constantin Viorel MARIAN

 

Titlu:

Managementul integrat al patrimoniului arheologic: harta arheologică și proceduri administrative de cercetare și protejare a patrimoniului (UAT-uri faza pilot: Galați, Constanța și Covasna):

Title:

Integrated management of archaeological heritage: map and administrative procedures for research and protection (pilot phase for administrative territorial units: Galati, Constanta and Covasna):

 

Livrabilele:

Proiectul are drept SCOP proiectarea, pilotarea experimentală și validarea unui model de management al patrimoniului arheologic, aplicabil la nivel național, prin realizarea a două produse:

a. un instrument de lucru permanent la dispoziția celor care gestionează informațiile și problematica referitoare la patrimoniul arheologic – direcțiile județene pentru cultură în primul rând, cu o interfață disponibilă pentru primării, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, poliție (în special pentru poliția de patrimoniu) și, nu în ultimul rând, pentru publicul larg – sub forma unui produs informatic care să permită stocarea informațiilor disponibile la nivelul unei unități administrativ teritoriale (județ, oraș, comună) cu referire la patrimoniul arheologic, într-o bancă de date interconectată la o hartă digitală interactivă, actualizabile pe măsura acumulării de noi informații și interogabile pe criterii multiple;

b. un set de proceduri unitare aplicabile tuturor serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în teritoriu (direcțiile județene pentru cultură), ca instrument de punere în practică a actelor normative în vigoare de protejare a patrimoniului arheologic, în cazul derulării unor investiții în zone cu patrimoniu arheologic.

 

Deliverables:

The purpose of the project is the design, experimental piloting and validation of a management model of the archaeological heritage, applicable at national level, by making two products:

a. a working tool permanently available to those who manage the information and issues regarding the archaeological heritage – the county directorates for culture first of all, with an interface available for city halls, the Offices of Cadastre and Land Registration, the police (especially to the heritage police) and, not least, to the public – as a computing product that enables the storage of all information available at the level of an administrative-territorial unit (county, city, commune) in what concerns the archaeological heritage, in a data bank interconnected to an interactive digital map, updatable as new information comes along and searchable on multiple criteria;

b. a set of unitary procedures applicable to all decentralized public services of the Ministry of Culture in the territory (the county directorates for culture), as an instrument for applying the legislative documents in effect of protecting archaeological heritage, in case of investments in areas with archaeological heritage.

 

Beneficiarii:

• Ministerul Culturii și instituțiile subordonate (Institutul Național al Patrimoniului, direcțiile județene pentru cultură) care vor beneficia de un instrument adecvat de monitorizare a patrimoniului arheologic;

• Comunitatea științifică;

• UAT-urile, care vor beneficia de date privind siturile arheologice de pe teritoriul administrat și privind măsurile de luat pentru protejarea acestora;

• Proprietarii de terenuri cu situri arheologice;

• Investitorii în zone cu patrimoniu arheologic;

• Promotorii și operatorii de turism cultural.

 

The beneficiaries:

• The Ministry of Culture and the subordinated institutions (National Institute of Heritage, county directions for culture) will benefit from an adequate instrument for monitoring the archaeological heritage;

• The administrative territorial units will have archaeological sites data on the administered territory and the measures for their protection in case of urban investment permits;

• Landowners with archaeological sites;

• The scientific community;

• Operators of cultural tourism;

• Investors in archaeological areas.

 

Competiția: PED 2019

 

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-5037

 


 

Raport Intermediar: Raport 2020-2021

Raport: Raport 2022

Procedura de descarcare de sarcina arheologica: Procedura

Raportare stiintifica finala PED 2019: Raports

Protejarea patrimoniului arheologic: Acces